Beknopte verslagen van de openbare raadszittingen  
 
 
 
4 januari 2019
  1.  Kennisneming van de samenstelling van de OCMW-raad:
   De OCMW-raad beslist eenparig om kennis te nemen van de van rechtswege en rechtsgeldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, met overeenkomstige rangorde.
  2. Kennisneming van de voorzitter van de OCMW-raad: 
   De OCMW-raad beslist eenparig om kennis te nemen van de van rechtswege aanstelling van mevrouw Lieve Kelders tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
  3. Kennisneming van de samenstelling en de voorzitter van het vast bureau:
   De OCMW-raad beslist eenparig om kennis te nemen van de samenstelling van het vast bureau met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast bureau, met overeenkomstige rangorde.
  4. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (eedaflegging):
   Artikel 1:
   De OCMW-raad beslist eenparig om kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van mevrouw Nadine Wouters.
   Artikel 2:
   De OCMW-raad beslist eenparig om kennis te nemen van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen vanaf 4 januari 2019.
  5. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging)
   Artikel 1:
   De OCMW-raad beslist eenparig om kennis te nemen van de ontvankelijke aktes van voordracht van de kandidaat- leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
   Artikel 2:
   De OCMW-raad beslist eenparig om akte te nemen van het ontbreken van afstanden van mandaat.
   Artikel 3:
   De OCMW-raad beslist eenparig om de geloofsbrieven goed te keuren van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
   Artikel 4:
   De OCMW-raad beslist eenparig om kennis te nemen van de zetelverdeling in het bijzonder comité voor de sociale dienst en het voorstel tot invulling ervan als volgt:
   4 zetels NV-A-dorpspartij durf!: Greet Anthoni, Sonia Antonissen, Carmen Baelden, Karel Luyckx
   1 zetel Vlaams Belang: Glenn Gené
   1 zetel CD&V: Viktor Werrebroeck.
   Artikel 5
   De OCMW-raad beslist eenparig om volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en neemt akte van hun eedaflegging in handen van de voorzitter van de OCMW-raad: Greet Anthoni, Sonia Antonissen, Carmen Baelden, Karel Luyckx, Glenn Gené, Viktor Werrebroeck.
  6.  Verkiezing van de vertegenwoordigers in de OCMW-verenigingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstukken 2 t/m 6
   1. Verkiezing afgevaardigden algemene vergadering Welzijnsvereniging 'Woonzorggroep Voorkempen' De OCMW-raad beslist eenparige om volgende OCMW-raadsleden verkozen te verklaren als afgevaardigden in de algemene vergadering van de Welzijnsvereniging 'Woonzorggroep Voorkempen': Ann Stuyck, Dirk Maes, Glenn Gené, Gerlinde Hublin, Marleen Elen, Maarten Janssens, Leen Wouters, Ivo Wynants, Lieve Kelders.
   2. Verkiezing bestuurders raad van bestuur Welzijnsvereniging 'Woonzorggroep Voorkempen' De OCMW-raad beslist eenparig om volgende OCMW-raadsleden verkozen te verklaren als bestuurder in de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging 'Woonzorggroep Voorkempen': Lieve Kelders, Gerlinde Hublin, Maarten Janssens, Glenn Gené.
   
   
   
  18 december 2018
   

  1. De OCMW-raad keurt de lastvoorwaarden (bestek) goed, verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes en gunt de opdracht ‘Gordijnen Marktplein 7’ aan ’t Stoffenhoekske, Turnhoutsebaan 253 te 2110 Wijnegem.
  2. De OCMW-raad keurt het budget 2019 goed.
  3. De OCMW-raad is akkoord om alle briefwisseling van het OCMW vanaf 1/01/2019 te laten versturen naar het correspondentieadres "Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem", waar ze door het secretariaat verwerkt wordt in het register van in- en uitgaande post.
  4. Het agendapunt ‘Personeel: bevoegdheidsoverdracht gemeente: aanbestedingsprocedure externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: kennisgeving gunning’ wordt verdaagd naar een volgende zitting aangezien het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht nog niet gegund heeft.
  5. De OCMW-raad geeft een gunstig advies over de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
  6. De OCMW-raad verklaart de voltijdse contractuele betrekking voor een deskundige aankopen (niveau B1-B3) vacant. Er zal een wervingsreserve worden aangelegd voor de duur van 2 jaar.
  7. De OCMW-raad is principieel akkoord om aan KINA pv de vraag te stellen om de deeltijdse contractuele betrekking (50%) voor een verzorgende (niveau C1-C2) in de Regionale DGAT KINA pv - sectie Wijnegem vacant te verklaren door middel van een omzetting van een deeltijdse betrekking naar een voltijdse betrekking.
  8. De OCMW-raad keurt de rechtspositieregeling voor het OCMW personeel en voor de thuisdiensten en het woonzorgcentrum goed. 
  9. De OCMW-raad verleent goedkeuring aan de engagementsverklaring van KINA p.v. met betrekking tot het tijdelijk verblijven van cliënten van het OCMW in de zorgboerderij van KINA p.v..
  10. De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken in het kader van de afbouw van het individuele opvangnetwerk van het lokaal opvanginitiatief (LOI) en gaat akkoord met de gewijzigde samenstelling alsook om 2 gesloten plaatsen opnieuw beschikbaar te stellen voor opvang.
  11. De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  12. De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
  13. Het verslag van de openbare vergadering van heden 18 december 2018 wordt staande de vergadering goedgekeurd.
   
   
    26 november 2018
   
  1.  De OCMW-raad stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening op woensdag 19-12-2018.
   De OCMW-raad stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid op woensdag 19-12-2018.
  2. De OCMW-raad gaat akkoord om de aanvraag tot erkenning van een dienst logistieke hulp in te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid vóór 31-12-2018.
  3. De OCMW-raad keurt de verlenging van de projectovereenkomst KINA p.v. inzake 'ondersteuning opstart dagverzorgingscentrum conform artikel 51 (CADO)'  goed.
  4. De OCMW-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Wijnegem en Astor vzw goed.
  5. De OCMW-raad keurt het geactualiseerde huishoudelijk reglement voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en meer bepaald de appartementen gelegen te Marktplein 7 goed.
  6. De OCMW-raad gaat akkoord met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst woonbegeleiding IVLW Midden en CAW Antwerpen vzw.
  7. De OCMW-raad gaat akkoord om samen met de gemeente het jaarabonnement op een all-in service van DyZo te verlengen aan de kostprijs van 750,00 euro per jaar en hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.
  8. De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  9. De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
   
  22 oktober 2018
   
  1. De OCMW-raad keurt de nota verantwoording personeelsformatie ‘Lokaal Bestuur Wijnegem’ goed en stelt de personeelsformatie vast.
  2. De OCMW-raad stelt het organogram van het nieuwe ‘Lokaal Bestuur Wijnegem’ vast.
  3. De OCMW-raad gaat akkoord om haar bevoegdheid betreffende de aanbestedingsprocedure externe dienst voor preventie en bescherming op het werk over te dragen aan het gemeentebestuur.
  4.  De OCMW-raad is akkoord met de intrekking van de beslissing goedkeuring dienstverleningsovereenkomst voor de assistentiewoningen tussen OCMW Wijnegem en Astor vzw in het kader van het Project ‘zelfstandig en kleinschalig wonen voor personen met dementie: Schoolstraat 41’.
  5.  De OCMW-raad keurt de interne afsprakennota dagopvang ‘Het Klaverblad’ goed.
  6. De OCMW-raad keurt de schriftelijke overeenkomst dagopvang ‘Het Klaverblad goed.
  7. De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken in het dossier van de warmwaterhuishouding van de huurappartementen voor ouderen ‘De Meidoorn’.
  8.  De OCMW-raad gaat akkoord met het ondertekenen van de engagementsverklaring aangepast vervoer Antwerpen voor de periode van 01/09/2018 tot en met 31/12/2020.
  9. De OCMW-raad neemt akte van het resultaat van het monitoringbezoek door de regiocoördinator van Fedasil en gaat akkoord met de gewijzigde samenstelling in het kader van de afbouw van het individuele opvangnetwerk van het lokaal opvanginitiatief (LOI).
  10.  De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  11.  De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
   
    24 september 2018
   
  1.  De OCMW-raad gaat akkoord om aan de Regionale DGAT KINA pv te vragen om de aanvraag tot erkenning van een dagverzorgingscentrum conform artikel 51 van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 24 juli 2009 in te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  2. De OCMW-raad verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes en gunt het dossier ‘levering warme maaltijden project Schoolstraat 41 – dagverzorgingscentrum ‘Het Klaverblad’’ aan Traiteur Gevers bvba. 
  3. De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken in het dossier van de warmwaterhuishouding van de huurappartementen voor ouderen ‘De Meidoorn’.
  4. De OCMW-raad neemt kennis van het resultaat van de aanvraag bijkomende arbeidsplaatsen sociale maribel in 2018.
  5.  De OCMW-raad gaat akkoord met de invulling van 2 VTE verzorgenden in de Regionale DGAT KINA pv – sectie Wijnegem.
  6. De OCMW-raad is akkoord om in afwachting van het afsluiten van de nodige polissen door de Woonzorggroep Voorkempen, de lopende verzekeringspolissen die betrekking hebben op de woonzorggroep, voorlopig niet stop te zetten.
  7. De OCMW-raad keurt de gebruiksovereenkomst tussen het OCMW van Wijnegem en de Woonzorggroep Voorkempen met betrekking tot de bureelruimten OCMW gelegen op de tweede verdieping van het gebouwencomplex, gelegen Koolsveldlaan 94 te Wijnegem goed.
  8. De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  9. De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
  27 augustus 2018
   
  1.  De OCMW-raad neemt kennis van de beslissing van de gemeenteraad van 26/06/2018 inzake het rapport organisatiebeheersing 2018.
  2. De OCMW-raad gaat akkoord met de vacant verklaring van een deeltijdse (80%) contractuele betrekking voor een maatschappelijk werker (niveau B1-B3) in het OCMW en waarbij een beroep wordt gedaan op de bestaande wervingsreserve van 28 mei 2018.
  3. De OCMW-raad gaat akkoord met de vacant verklaring van een deeltijdse (80%) contractuele betrekking voor een administratief medewerker thuisdiensten (niveau C1-C3) in het OCMW en waarbij een wervingsreserve wordt aangelegd voor de duur van 2 jaar.
  4. De OCMW-raad is akkoord met de toetreding tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.
  5. De OCMW-raad bekrachtigt het principieel akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen op 09/08/2018 om de overeenkomst inzake opvoedingsondersteuning met OLO vzw en CAW Antwerpen verder te zetten tot en met 30/06/2019.
  6. De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken in het kader van de maatregelen tot afbouw van het individuele opvangnetwerk binnen het lokaal opvanginitiatief (lLOI) en is akkoord met de omzetting/opzegging van een aantal plaatsen.
  7. De OCMW-raad is akkoord om de huurovereenkomst afgesloten voor de woning gelegen te Wijnegem, Merksemsebaan 1,2e verdieping te beeïndigen op 31/12/2018.
  8. De OCMW-raad keurt de lastvoorwaarden (het bestek), de gunningswijze en de uit te nodigen firma' s voor de opdracht 'Levering warme maaltijden project Schoolstraat 41 - dagverzorgingscentrum 'Het Klaverblad'" opgesteld door het OCMW goed.
  9. De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  10. De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
    25 juni 2018

  1.  De OCMW-raad keurt de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW die kadert in het traject “Van samenwerken naar samengaan” goed.
  2. De OCMW-raad keurt het ontwerp-organogram ‘lokaal bestuur Wijnegem’ goed.
  3. De OCMW-raad stemt in met de verlenging van de duur van de vereniging KINA pv voor een nieuwe termijn van dertig jaar.
  4.  De OCMW-raad beslist om de huidige Publilink overeenkomst met Belgacom nv op te zeggen
  5. De OCMW-raad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege op 25 juni 2018 van Leen Nagels, OCMW-secretaris, die daarmee instemt, als algemeen directeur bij de gemeente en het OCMW.De OCMW-raad neemt er kennis van dat de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur de gemeentesecretaris, die daarmee instemt, aanstelt als adviseur externe projecten bij de gemeente.
  6. De OCMW-raad verleent haar principiële goedkeuring voor de aanvraag van bijkomende arbeidsplaatsen in het kader van de sociale maribel 2018.
  7. De OCMW-raad neemt akte van het jaarverslag opvoedingsondersteuning 2017.
  8. De OCMW-raad stelt de prijs per uur vast voor de opvang in het dagverzorgingscentrum ‘Het Klaverblad’ binnen het project ‘zelfstandig en kleinschalig wonen voor personen met dementie: Schoolstraat 41’.
  9.  De OCMW-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen het OCMW van Wijnegem en de Woonzorggroep Voorkempen in het kader van sociale tewerkstelling (artikel 60§7 en wijkwerken) in WZC Rustenborg.
  10.  De OCMW-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen het OCMW van Wijnegem en de Woonzorggroep Voorkempen met betrekking tot de noodoproepen in de appartementen voor ouderen (De Meidoorn en Het Bloesempad).
  11. De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  12.  De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
   
    28 mei 2018
  0. De OCMW-raad gaat akkoord om een extra punt toe te voegen aan de agenda en besluit omwille van de hoogdringendheid tot de dadelijke behandeling. Het punt wordt als achtste punt in behandeling genomen.
  1.  Algemeen bestuur: vertegenwoordiging van het OCMW in externe organisaties en verenigingen:
   1.1    De OCMW-raad neemt kennis van de dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW vast..
   1.2    De OCMW-raad neemt kennis van dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW vast..
   1.3    De OCMW-raad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering afdeling OCMW’s van de VVSG en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW vast.
   1.4    De OCMW-raad neemt kennis van de dagorde van de gewone algemene vergadering van Ethias nv en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW vast.
   1.5    De OCMW-raad duidt twee vertegenwoordigers van het OCMW aan voor de Dag van de Collectiviteiten van  Ethias nv.
  2. De OCMW-raad neemt akte van het jaarverslag 2017 van het OCMW van Wijnegem.
  3. De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2017 van het OCMW van Wijnegem vast.
  4. De OCMW-raad keurt de overeenkomst met Kina pv en het bijhorend addendum tot oprichting van een samenwerkingsverband rechtshulp en schuldbemiddeling goed.
  5. De OCMW-raad keurt de lastvoorwaarden (bestek) en de gunningswijze goed voor de opdracht ‘WZC Rustenborg: aankoop relaxzetels voor woonzone “Klimop” en gunt de opdracht aan de economisch meest voordelige bieder, rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
  6. De OCMW-raad gaat akkoord met het voorstel van erfpachtregeling voor de WZG Voorkempen - gedeelte OCMW Wijnegem en verleent goedkeuring aan het ontwerp van notariële akte – gedeelte OCMW Wijnegem.
  7. De OCMW-raad keurt de geactualiseerde lijst van over te dragen overeenkomsten aan de WZG Voorkempen goed.
  8. De OCMW-raad gaat akkoord om een raadsman aan te stellen in het dossier ‘aanvraag afwijking brandnormen nieuwbouw WZC’.
  9. De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  10. De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
   
  23 april 2018
   
  1.  De OCMW-raad neemt kennis van de dagorde van de Algemene Vergadering van de Ideale Woning en stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW vast.
  2. De OCMW-raad keurt in het kader van het traject 'van samenwerken naar samengaan' de principes om te komen tot één organisatie 'lokaal bestuur Wijnegem' goed.
  3. De OCMW-raad neemt kennis van de beslissing van de gemeenteraad  om deel te nemen aan het project 'aankoop generieke componenten voor informatica architectuur via raamovereenkomst gemeente Aalter en toetreding consortium samen aanbesteden'.
  4. De OCMW-raad gaat principieel akkoord met de af te sluiten verwerkingsovereenkomsten of gegevensbeschermingsovereenkomsten tussen het OCMW van Wijnegem en de verschillende softwareleveranciers.
  5. De OCMW-raad stelt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een Data  Protection Officer (DPO) aan.
  6. De OCMW-raad neemt akte van het jaarverslag 2017 inzake arbeidstrajectbegeleiding.
  7. De OCMW-raad verdaagt het agendapunt 'Sociale dienst': opvoedingsondersteuning - aktename jaarverslag 2017' naar de volgende zitting.
  8. De OCMW-raad keurt het jaarverslag, inclusief de basisregistratie, 2017 van de dienst schuldbemiddeling goed.
  9. De OCMW-raad neemt akte van het jaarverslag 2017 inzake het Lokaal Opvanginitiatief.
  10. De OCMW-raad neemt akte van het jaarverslag 2017 van de juridische dienst van KINA pv en van het jaarverslag 2017 juridisch advies volgens baliemodel.
  11. De OCMW-raad keurt het jaarverslag 2017 en de kwaliteitsplanning 2018 van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg goed.
  12. De OCMW-raad verleent goedkeuring aan de af te sluiten beheersovereenkomst tussen het OCMW van Schoten, het OCMW van Wijnegem en de Woonzorggroep Voorkempen.
  13. De OCMW-raad gaat principieel akkoord - onder voorbehoud van goedkeuring van het principe door het OCMW van Schoten -  om zowel de inwoners van Schoten als van Wijnegem wat de prijszetting betreft in de beide woonzorgcentra behorende tot de WZG Voorkempen, gelijk te behandelen.
  14. De OCMW-raad gaat principieel akkoord - onder voorbehoud van goedkeuring van het principe door het OCMW van Schoten - om de korting voor echtparen die wonen in WZC Rustenborg, ten laste te nemen.
  15. De OCMW-raad beslist om de huidige overeenkomst met Planexpert op te zeggen tegen 1 november 2018.
  16. De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  17. De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
   
    26 maart 2018
   
   0. De OCMW-raad gaat akkoord om een punt toe te voegen aan de agenda en besluit omwille van de hoogdringendheid tot de dadelijke behandeling. Het punt wordt als derde punt in behandeling genomen
   
  1.  De OCMW-raad neemt kennis van de aanstelling van de financieel beheerder van de gemeente en het OCMW als financieel directeur bij de gemeente. De OCMW-raad neemt eveneens kennis van de vaststelling van de salarisschaal van de financieel directeur door de gemeenteraad.
  2. De OCMW-raad gaat akkoord met de vacant verklaring van een deeltijdse contractuele betrekking (80%) voor een maatschappelijk werker. Er zal eveneens een wervingsreserve worden aangelegd voor de duur van 2 jaar.
  3. De OCMW-raad keurt het projectplan 'ondersteuning kwaliteitsbeleid Regionale Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg KINA pv (2018-2019) goed.
  4. De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken van de onderhandelingen in het participatief woon- en zorgproject Wijnegem-Schoten.
  5. De OCMW-raad verleent goedkeuring aan de overdracht van de erkenningen van de RIZIV-gerelateerde zorgvoorzieningen aan Woonzorggroep Voorkempen.
  6. De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  7. De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
   
   
  26 februari 2018
   
  1. De OCMW-raad gaat akkoord met de uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst woonbegeleiding IVLW Midden en CAW Antwerpen vzw.
  2. De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken van de onderhandelingen in het participatief woon- en zorgproject Wijnegem-Schoten.
  3. De OCMW-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst ICT in het kader van het participatief woon- en zorgtraject Wijnegem- Schoten goed.
  4. De OCMW-raad duidt haar afgevaardigden aan in de Algemene Vergadering van de 'Woonzorggroep Voorkempen'.
  5. De OCMW-raad duidt haar bestuurders aan in de Raad van Bestuur van de 'Woonzorgroep Voorkempen'.
  6. De OCMW-raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  7. De OCMW-raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
    29 januari 2018
  1.  De OCMW-raad keurt de overeenkomst m.b.t. de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen binnen het project 'zelfstandig en kleinschalig wonen voor personen met dementie: Schoolstraat 41' goed.
  2. De OCMW-raad keurt de procedure 'ten laste name van begrafeniskosten' goed.
  3. De OCMW-raad gaat akkoord met de samenwerking aangaande het inleefhuis te Edegem en de engagementen in de afsprakennota.
  4. De OCMW-raad keurt de hernieuwde overeenkomst KINA p.v. tot oprichting van een samenwerkingsverband sociale tewerkstelling goed.
  5. De OCMW-raad verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes en gunt de opdracht 'Ophalen en verwerking MOLOK-containers WZC Rustenborg' aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde RENEWI nv.
  6. De OCMW-raad keurt de nieuwe prijs voor een warme maaltijd in 'De Kleine Geneugte' van het WZC Rustenborg goed en gaat akkoord met de nieuwe werking.
  7. De OCMW-raad keurt het aangepaste reglement van 'De Kleine Geneugte' goed.
  8. De OCMW-raad beslist om de aangepaste opnamecriteria voor het WZC Rustenborg goed te keuren alsook de geactualiseerde en aangepaste interne afsprakennota.
  9. De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken van de onderhandelingen in het participatef woon- en zorgproject Wijnegem-Schoten.
  10. De OCMW-raad verklaart de deeltijdse (50%) contractuele betrekking voor een kinesitherapeut in het WZC (niveau BV1-BV3) vacant en beslist om een een wervingsreserve aan te leggen voor de duur van een jaar.
  11. De OCMW-raad beslist om een Hoofdstuk XII 'ter beschikkingstelling statutair personeel' toe te voegen aan de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel.
  12. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  13. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
   
  11 december 2017
   
  1. De Raad neemt kennis van de resultaten van het I-monitor traject en keurt het rapport van het traject dat werd doorlopen met V-ICT-OR goed.
  2. De Raad neemt akte van de rapportering door de OCMW-secretaris met betrekking tot het interne controlesysteem.
  3. De Raad gaat akkoord met de toetreding van gemeente Wijnegem tot de eerstelijnszone Voorkempen en machtigt de OCMW-secretaris en de OCMW-Voorzitter om de engagementsverklaring voor het WZC Rustenborg e.a. te ondertekenen.
  4. De Raad keurt de lastvoorwaarden (bestek), de raming en de gunningsvoorwaarden goed voor de opdracht 'ophalen en verwerking MOLOK-containers WZC Rustenborg'.
  5. De Raad neemt kennis van de stand van zaken in het participatief woon- en zorgproject Wijnegem-Schoten.
  6. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  7. De Raad keurt de verslagen van de vorige openbare vergadering goed.
   
   
  27 november 2017
   
  0. Toevoeging agendapunt: de Raad gaat akkoord om een punt toe te voegen aan de agenda van de openbare vergadering en besluit omwille van de hoogdringendheid tot de dadelijke behandeling na punt 3
  1. Vertegenwoordiging van het OCMW in externe organisaties en verenigingen.
   a.
   Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu en veiligheid van 20.12.2017
   De raad neemt kennis van de volledige dagorde.
   b.
   Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.12.2017 De raad neemt kennis van de volledige dagorde.
  2. Het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting wordt vastgesteld.
  3. Het budget 2018 bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting bij het budget wordt vastgesteld.
  4. De Raad gaat akkoord met de openverklaring van de deeltijdse (50%) contractuele betrekking voor ergotherapeut in het WZC (niveau BV1-BV3)
  5. De Raad gaat akkoord met de openverklaring van de voltijdse contractuele betrekking voor een coördinator thuisdiensten in de sociale dienst van het OCMW (niveau B1-B3)
  6. De Raad keurt het samenwerkingsverband Jeugdhulp ‘Voorkempen’ 1 gezin-1 plan goed.
  7. De Raad neemt kennis van de stand van zaken van het participatief woon- en zorgproject Wijnegem – Schoten.
  8. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  9. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
   
  23 oktober 2017
   
  1.  WZC Rustenborg: De Raad keurt de indexering van de ligdagprijzen goed.
  2. WZC Rustenborg: De Raad keurt de geactualiseerde schriftelijke overeenkomst en interne afsprakennota (ROB-RVT) goed.
  3. WZC Rustenborg: de Raad gaat akkoord met de aankoop van hoog-laagbedden.
  4. Bevoegdheidsoverdracht gemeente: de Raad keurt de aanbestedingsprocedure collectieve hospitalisatieverzekering goed.
  5. WZC Rustenborg: participatief woon- en zorgproject Wijnegem-Schoten: de Raad neemt kennis van de stand van zaken.
  6. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  7. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering goed.
   
  25 september 2017
   
  1. De Raad keurt de aanpassing van het strategische meerjarenplan 2014-2018 goed.
  2. De Raad keurt de aanpassing van de investeringsbudgetwijziging 2017-01 goed.
  3. De Raad keurt de aanpassing van de exploitatiebudgetwijziging 2017-01 goed.
  4. De Raad keurt de dienstverleningsovereenkomst voor de assistentiewoningen tussen OCMW Wijnegem en Astor vzw m.b.t. de groep van erkende assitsentiewoningen binnen het project 'zelfstandig en kleinschalig wonen voor personen met dementie: Schoolstraat 41' goed.
  5. De Raad besluit de naam 'Het Klaverblad' voor het dagverzorgingscentrum goed te keuren.
  6. De Raad besluit de opdrachtsverklaring voor KINA pv in het kader van de integratie en samenwerking LDE-initiatieven goed te keuren. Het financieel engagement ter ondersteuning van het lokale LDE-initiatief zal verder gezet worden, een bijkomende bijdrage aan KINA p.v. zal hiervoor voorzien worden.
  7. De Raad neemt kennis van de stand van zaken i.v.m. de onderhandelingen in het participatief woon- en zorgproject. De Raad keurt enkele principiële beslissingen van de onderhandelingscommissie goed.
  8. De Raad gaat akkoord met de verdere exploitatie van de keuken, in het Woonzorgcentrum Rustenborg. De huidige overeenkomst met ISS Catering n.v. zal verlengd worden tot 1 april 2019.
  9. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  10. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 28 augustus 2017 goed.
   
   
  28 augustus 2017
   
   
  0. De OCMW-raad gaat akkoord om een punt toe te voegen aan de agenda en besluit omwille van de hoogdringendheid tot de dadelijke behandeling. Het punt wordt in behandeling genomen na punt 2.
  1.  De Raad neemt kennis van de aanvraag voor VIA4 restmiddelen 2017. Deze middelen zullen worden aangewend ter financiering van de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheque, sinds 01/01/2016.
  2. De Raad neemt kennis van de opstart en het verdere verloop van de onderhandelingen in het participatief woon- en zorgproject te Schoten.
  3. De Raad gaat akkoord met de offerte 'toekomstige organisatie van de keuken en maaltijdgebeuren voor het participatief woon- en zorgproject van BDO.
  4. De Raad gaat akkoord om beslissingen voor dringende dossiers in het kader van het 'participatief woon- en zorgproject Schoten-Wijnegem te delegeren van de OCMW-raad aan het Vast Bureau.
  5. De Raad besluit dat bij een terbeschikkingstelling art. 60§7-werknemer bij een privé-werkgever er een tussenkomst kan gevraagd worden in de bruto loonkost.
  6. De OCMW-raad beslist om de huidige overeenkomst met SITA Suez op te zeggen.
  7. De Raad gaat akkoord met de verduidelijking van de opnamemodaliteiten voor 'Het Bloesempad' voor bewoners van 'De Meidoorn' en omgekeerd.
  8. De Raad gaat akkoord met de ondertekening van de engagementsverklaring dementievriendelijke gemeente.
  9. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  10. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 26 juni 2017 goed.
   
   
   
  26 juni 2017
   
  1.  De Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Wijnegem (WZC Rustenborg) en Astor vzw goed m.b.t. de groep van erkende assistentiewoningen binnen het project 'zelfstandig en kleinschalig wonen voor personen met dementie: Schoolstraat 41' goed.
  2. De Raad neemt akte van het resultaat van het traject Hefboom (integratie en samenwerking LDE-initiatieven) binnen de regierol sociale economie KINA pv en gaat principieel akkoord om het toegekende contingent van 2 VTE onder te brengen onder het regionale LDE-initiatief KINA pv, mits deelname van de andere besturen.
  3. De Raad gaat principieel akkoord met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor het regionaal LDE-initiatief KINA pv, mits deelname van de andere besturen.
  4. De Raad keurt de afsprakennota Huis van het Kind Zoersel-Brecht-Zandhoven-Wijnegem-Schilde goed.
  5. De Raad neemt kennis van de stand van zaken in het traject tussen gemeente en OCMW 'van samenwerken naar samengaan' - procesbegeleiding VVSG.
  6. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  7. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergaderingen d.d. 08-05-2017 en 22-05-2017 goed.

   
  23 mei 2017
   
  1.  De Raad gaat akkoord om een punt toe te voegen aan de agenda en besluit omwille van de hoogdringendheid tot de dadelijke behandeling. Het punt wordt in behandeling genomen na punt 3.11
  2. De Raad neemt akte van het jaarverslag over 2016.
  3. De Raad stelt de jaarrekening 2016 vast.
  4. 4.1 De Raad stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening op 16/06/2017.
   4.2 De Raad stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN milieu en veiligheid vast 16/06/2017.
   4.3 De Raad stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering van Ethias nv op 19/06/2017.
   4.4 De Raad duidt twee vertegenwoordigers van het OCMW aan voor de Dag van de Collectiviteiten van Ethias nv op 19/06/2017.
   4.5 De Raad duidt een vertegenwoordiger van het OCMW aan voor het overleg en de onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties.
   4.6 De Raad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van het OCMW aan voor de algemene vergadering van het Sel Amberes (zorgregio's Schilde en Brasschaat).
   4.7 De Raad duidt een vertegenwoordiger van het OCMW aan voor de Raad van bestuur van de vzw Kinderopvang Wijnegem.
   4.8 De Raad duidt een vertegenwoordiger van het OCMW aan voor Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
   4.9 De Raad duidt een plaatsvervanger van het OCMW aan voor de algemene vergadering van de Ideale Woning c.v.
   4.10 De Raad duidt een plaatsvervanger van het OCMW aan voor de algemene vergadering van KINA pv
   4.11 De Raad duidt een plaatsvervanger van het OCMW aan voor de algemene vergadering van SVK Het SaS vzw.
   4.12 De Raad stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de Algemene vergadering afdeling OCMW's van de VVSG op 14/06/2017.
  5. De Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst woonbegeleiding IVLW Midden en CAW Antwerpen vzw goed.
  6. De Raad gaat akkoord om resultaten van het optimalisatieplan van BDO (fase 2) verder uit te werken in te implementeren.
  7. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  8. De Raad stelt de goedkeuring van het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 08/05/2017 uit naar een volgende vergadering.
   
   
    24 april 2017
   
  1.  De Raad neemt akte van de kennisgeving door het gemeentebestuur van het ontslag van mevrouw Ingrid Josephine Lermusieau als OCMW-raadslid.
  2. De Raad neemt akte van de kennisgeving door het gemeentebestuur van het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven met gunstig resultaat van de heer Daniel De Sutter, eerste opvolger als OCMW-raadslid van mevrouw Ingrid Josephine Lermusieau.
  3. De Raad neemt akte van de kennisgeving door het gemeentebestuur van het proces-verbaal van eedaflegging d.d 12/04/2017 van de heer Daniel De Sutter, en bijgevolg van de aanstelling in de functie van werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
  4. De Raad stelt de nieuwe rangorde onder de raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn vast.
  5. De Raad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de algemene vergadering van De Ideale Woning op 15 mei 2017 vast.
  6. De raad beslist om in te stappen op het gesubsidieerde ondersteuningsaanbod van de Vlaamse Overheid en VVSG. De Raad keurt de lastvoorwaarden (bestek) en de gunninswijze goed en gunt de opdracht aan de enige bieder, zijnde V-I-CT-OR vzw.
  7. De Raad is akkoord met de stopzetting van de huurovereenkomst studio (doorgangswoning) te
   Wijnegem, Turnhoutsebaan 343/2R.
  8. De Raad is akkoord met het afsluiten van de huurovereenkomst studio (doorgangswoning) te Wijnegem, Turnhoutsebaan 343/1L
  9. De Raad keurt het jaarverslag 2016 van de dienst schuldbemiddeling goed.
  10. De Raad neemt akte van het jaarverslag 2016 inzake het Lokaal opvanginitiatief.
  11. De Raad neemt akte van het jaarverslag 2016 juridische dienst van KINA pv en van het jaarverslag 2016 juridisch advies volgens baliemodel.
  12. De Raad keurt het jaarverslag 2016 en de kwaliteitsplanning 2017 van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg goed.
  13. De Raad gaat akkoord met de aanvulling op de onderhoudsovereenkomst met de firma GDW Security nv voor de service en het onderhoud van de brandcentrale en het diefstaldetectiesysteem in het WZC.
  14. De Raad neemt akte van de uitwerking van de eerste financiële resultaten van BDO.
  15. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  16. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 27/03/2017 goed.
   
   
  27 maart 2017 
   0. De Raad gaat akkoord om een punt toe te voegen aan de agenda en besluit omwille van de hoogdringendheid tot de dadelijke behandeling. Het punt wordt in behandeling genomen na punt 2.
  1. De Raad neemt akte van het jaarverslag 2016 inzake arbeidstrajectbegeleiding.
  2. De Raad neemt akte van het jaarverslag 2016 inzake opvoedingsondersteuning.
  3. De Raad keurt de overeenkomst KINA pv tot oprichting van een samenwerkingsverband sociale tewerkstelling goed.
  4. De Raad verleent machtiging voor de periode 01/01/2017 -31/01/2017 aan bepaalde personeelsleden om gebruik te maken van een eigen wagen voor dienstreizen in het kader van een eventuele ominiumverzekering.
  5. De Raad gaat akkoord  om het project 'WZC Rustenborg: tuin- en omgevingsaanleg nieuwbouw: kunstwerk: openlucht auditorium' voorlopig op te leveren.
  6. a) De Raad gaat akkoord om de huidige onderhoudsovereenkomst met de firma All-Security voor de service en het onderhoud van de brandcentrale en het diefstaldetectiesysteem in het WZC met onmiddellijke ingang te beëindigen.
   b) De Raad gaat akkoord om een nieuwe onderhoudsovereenkomst af te sluiten met de firma GDS Security nv voor de service en het onderhoud van de brandcentrale en het diefstaldetectiesysteem in het WZC.
  7. De Raad gaat akkoord om een onderhoudscontract af te sluiten met de firma Jeka Concepts bvba voor het onderhoud van de keukentoestellen van het WZC.
  8. De Raad gaat akkoord om de resultaten van het optimalisatieplan van BDO (fase 2) verder uit te werken in te implementeren.
  9. De Raad neemt kennis van de oproep van OCMW Schoten voor mogelijke partner in het kader van de verzelfstandiging van een aantal zorgvoorzieningen.
  10. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  11. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 27/02/2017 goed.
   
   
  27 februari 2017
   
  0. De Raad gaat akkoord om agendapunt 5 bij hoogdringendheid te wijzigen als volgt: Project 'zelfstandig en kleinschalig wonen voor personen met dementie: Schoolstraat 41': goedkeuring huurovereenkomst tussen OCMW Wijnegem en Astor vzw (i.p.v. Schoolstraat 41 vzw (vzw in oprichting) m.b.t. de exploitatie van een dagverzorgingscentrum conform artikel 51 (CADO).
  1.  De Raad keurt de nieuwe werkafspraken en de gebruikersovereenkomst van aanneming van vertaalwerk en sociaal tolken met het Agentschap integratie en inburgering goed.
  2. De  Raad keurt de projectovereenkomst met KINA p.v. inzake 'ondersteuning informatieveiligheid OCMW en gemeente' goed.
  3. De Raad is akkoord met de voorgestelde missie, visie en waarden van het lokaal bestuur Wijnegem.
  4. De Raad keurt de projectovereenkomst met KINA p.v. inzake 'ondersteuning opstart dagverzorgingscentrum conform artikel 51 (CADO)' goed.
  5. De Raad keurt de huurovereenkomst tussen OCMW Wijnegem en Astor vzw m.b.t. de exploitatie van een dagverzorgingscentrum conform artikel 51 (CADO) aangaande het project 'zelfstandig en kleinschalig wonen voor personen met dementie: Schoolstraat 41' goed.
  6. De OCMW-raad gaat akkoord om de resultaten van het optimalisatieplan van BDO (fase 2) verder uit te werken in te implementeren.
  7. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  8. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 30-01-2017 goed.
   
    31 januari 2017
   
  1.  De Raad gaat akkoord om een punt toe te voegen aan de agenda en besluit omwille van de hoogdringendheid tot de dadelijke behandeling. Het punt wordt als eerste punt in behandeling genomen.
  2. De Raad gaat akkoord om via de RDGAT KINA p.v. een aanvraag tot voorafgaande vergunning voor een dagverzorgingscentrum conform artikel 51 van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 24 juli 2009  in te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid aangaande het project 'zelfstandig en kleinschalig wonen voor personen met dementie: Schoolstraat 41'.
  3. De Raad keurt de definitieve samenwerkingsovereenkomst met de VDAB goed.
  4. De Raad keurt het projectplan KINA p.v. onderzoek naar samenwerking: detachering van medewerkers en centralisatie van de facturatie' goed.
  5. De Raad keurt de overeenkomst en het voorstel inzake de verderzetting van de procesbegeleiding voor het integratietraject voor de gemeente en het OCMW goed.
  6. De OCMW-raad gaat akkoord om de resultaten van het optimalisatieplan van BDO (fase 2) verder uit te werken in te implementeren.
  7. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  8. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 21/12/2016 goed.
   
   
  21 december 2016
   
  1. De Raad keurt de nieuwe modelovereenkomst inzake het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) goed.
  2. De Raad neemt een principiële beslissing inzake het onderzoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden aangaande het project 'zelfstandig en kleinschalig wonen voor personen met dementie: Schoolstraat 41'.
  3. De Raad stelt het aangepaste strategische meerjarenplan 2014-2019 vast.
  4. De Raad stelt de budgetwijziging 2016/1 vast.
  5. De Raad keurt de interne kredietaanpassing 2016/1 goed.
  6. De Raad stelt het budget 2017 vast.
  7. De Raad neemt akte van de rapportering met betrekking tot het interne controlesysteem.
  8. De OCMW-raad gaat akkoord om de resultaten van het optimalisatieplan van BDO (fase 2) verder uit te werken in te implementeren.
  9. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  10. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 28/11/2016 goed.
   
  28 november 2016
   
  1.  Vertegenwoordiging van het OCMW in externe organisaties en verenigingen:
   a. De Raad stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening op woensdag 21 december 2016.
   b. De Raad stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu en veiligheid op woensdag 21 december 2016.
  2. De Raad keurt de projectovereenkomst KINA PV: ondersteuning Huis van het Kind Zoersel-Brecht-Schilde-Wijnegem-Zandhoven (2017 e.v.) goed.
  3. De Raad beslist om het aantal uren van KINA PV als veligheidsconsulent uit te breiden tot het wettelijk minimum voor het gemeentebestuur en OCMW-bestuur samen.
  4. De Raad verklaart zich principieel akkoord met een deelname aan het project woonbegeleiding in samenwerking met IVLW Midden en CAW Antwerpen.
  5. De Raad keurt de aanpassing van het reglement gratis verdeling van levensmiddelen die het OCMW verkrijgt in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) goed.
  6. De Raad keurt de modelovereenkomst vrijwilligers die instaan voor de gratis verdeling van levensmiddelen van het OCMW goed.
  7. De OCMW-raad gaat akkoord om de resultaten van het optimalisatieplan van BDO (fase 1) verder uit te werken in te implementeren.
  8. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  9. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 24/10/2016 goed.
   
    24 oktober 2016
   
  1.  De Raad draagt haar bevoegdheid voor de opdracht postverwerking (toetreding tot het raamcontract van de Stad Brugge) over aan het gemeentebestuur Wijnegem.
  2. De Raad keurt 'het algemeen reglement voor het bepalen van de onderhoudsplicht voor hulp gegeven in het kader van een opname in het woonzorgcentrum' goed.
  3. De Raad keurt 'de procedure voor hulp gegeven in het kader van een opname in een woonzorgcentrum' goed.
  4. De Raad legt ingevolge jaarlijkse indexering en met ingang van 1 december 2016 de nieuwe ligdagprijzen van het WZC Rustenborg vast.
  5. De Raad gaat akkoord met een tijdelijke verlenging van de overeenkomst met SCA inzake de levering van incontinentiemateriaal in afwachting van de gunning van een opdracht door het Zorgbedrijf van Antwerpen.
  6. De Raad gaat akkoord om de resultaten van het optimalisatieplan van BDO (fase 1) verder uit te werken en te implementeren.
  7. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  8. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergaderingen d.d. 26-09-2016 goed.
   
  26 september 2016
   
  1. De Raad gaat akkoord om de gemeente Wijnegem aan te duiden om in naam en voor rekening van het OCMW op te treden in het kader van de overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor gas en elektriciteit voor de periode 2018 e.v. middels het afsluiten van een overeenkomst met het Vlaams Energie Bedrijf (VEB).
  2. De Raad beslist om een aanvraag in te dienen voor de reguliere middelen VIA4 in 2016 en voor de restmiddelen VIA4 van 2016.
  3. De Raad keurt de (geactualiseerde) huishoudelijke reglementen goed voor haar doorgangswoningen en LOI-woningen.
  4. De Raad keurt de geactualiseerde schriftelijke overeenkomst en interne afsprakennota voor:
   4.1 het woonzorgcentrum (ROB-RVT)
   4.2 het centrum voor kortverblijf (CVK)
  5. De Raad verleent haar principiële goedkeuring om beroep te doen op externe begeleiding voor wat betreft de uitwerking en de implementatie van de resultaten van het optimalisatieplan van BDO.
  6. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  7. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 22/08/2016 goed.
   
    22 augustus 2016
   
  1. De Raad keurt de modelovereenkomst werkervaringsstage voor OCMW-cliënten goed.
  2. De Raad beslist om het huidige woningaanbod (nood- en doorgangswoningen en woningen LOI) te handhaven.
  3. De Raad gaat akkoord met een deelname aan het traject Hefboom (integratie en samenwerking LDE-initiatieven) binnen de Regierol Sociale Economie KINA pv.
  4. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  5. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 27-06-2016 goed.
   

  27 juni 2016
   
  1.  De Raad keurt de visietekst Huis van het Kind Zoersel-Brecht-Zandhoven-Wijnegem-Schilde goed en wil vanuit deze gedeelde visie mee uitwerking geven aan het Huis van het Kind Zoersel-Brecht-Zandhoven-Wijnegem-Schilde.
  2. De Raad keurt de lastvoorwaarden, het bestek en de gunningswijze goed voor de opdracht 'WZC Rustenborg: tuin- en omgevingsaanleg nieuwbouw: kunstwerk: openlucht auditorium: fase 2' en gunt deze opdracht aan de firma Wolters-Mabeg.
  3. De Raad gunt de opdracht 'WZC Rustenborg: tuin- en omgevingsaanleg: overkapping fietsenstalling' aan de firma Metec  Belgium nv.
  4. De Raad gunt de opdracht 'WZC Rustenborg: omschakeling naar digitale TV en aankoop infokanaal' aan de firma Screenservices nv. De opdracht voor de indienststelling van de televisies wordt gegund aan de firma Electro-varia bvba.
  5. De Raad keurt het jaarverslag 2015 goed.
  6. De Raad stelt de jaarrekening 2015 vast.
  7. De Raad neemt kennis van een aantal mededelingen.
  8. De Raad keurt het verslag van de vorige openbare vergadering d.d. 30-05-2016 goed.
   

     30 mei 2016
  1.  1.1 De Raad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW vast over de agendapunten van de algemene vergadering van de Ideale Woning op 17/05/2016
   1.2    De Raad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW vast over de agendapunten algemene vergadering afdeling OCMW' s van de VVSG op 09/06/2016
   1.3 De Raad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW vast over de agendapunten van de Algemene Vergadering van Ethias nv op 17/06/2016.
   1.4 De Raad duidt twee vertegenwoordigers van het OCMW aan voor de Dag van de Collectiviteiten van Ethias nv op 17/06/2016
  2. De Raad neemt akte van het jaarverslag 2015 inzake opvoedingsondersteuning.
  3. De Raad neemt akte van het jaarverslag 2015 van de juridische dienst van KINA pv en van het jaarverslag 2015 juridisch advies volgens baliemodel.
   
     
  Homepage Contact Sitemap