Recht op maatschappelijke integratie  


Recht op leefloon en op maatschappelijke integratie

Waaruit bestaat het recht op maatschappelijke integratie?

Wie heeft recht op maatschappelijke integratie?

Welke rechten op maatschappelijke integratie gelden voor aanvragers jonger dan 25 jaar?

Welke rechten op maatschappelijke integratie gelden voor aanvragers vanaf 25 jaar?

Hoeveel bedraagt het leefloon?

 

 

RECHT OP LEEFLOON EN OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

Het OCMW van elke gemeente heeft tot taak iedereen de mogelijkheid te bieden om een menswaardig bestaan te leiden, dat wordt de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW genoemd. Deze maatschappelijke dienstverlening omvat eigenlijk twee prestaties:

 • het recht op maatschappelijke integratie door een tewerkstelling of een leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie;
 • de sociale bijstand in ruime zin.

Als de voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie zijn vervuld, dan krijgt dat voorrang op de sociale bijstand.

Als men over 'maatschappelijke dienstverlening' spreekt, gaat het vaak over de sociale bijstand in ruime zin. Sociale bijstand kan vele vormen aannemen:

 • materiële hulp (zowel financieel, als je niet aan de voorwaarden voor een leefloon voldoet, als in natura, bijvoorbeeld de uitreiking van voedselbonnen);
 • immateriële hulp (zoals budgetbegeleiding, juridisch advies, enz.).

Elk OCMW beslist zelf welke de meest geschikte vorm van hulpverlening is naar gelang van elke persoonlijke en gezinssituatie. Als je niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW kan je bij de arbeidsrechtbank in beroep gaan.

TOP

WAARUIT BESTAAT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE ?

Het OCMW van elke gemeente heeft de opdracht het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen aan de personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en die de voorwaarden van de wet vervullen. Er moet worden gestreefd naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: de tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, al dan niet gecombineerd.

In alle gevallen beschik je over een inkomen om van te leven. Onder tewerkstelling wordt steeds een volwaardige job verstaan waar alle regels van het arbeidsrecht op van toepassing zijn, inclusief de loonbeschermingsregels. Wanneer een tewerkstelling niet of nog niet mogelijk is, heb je recht op een financiële tussenkomst, leefloon genaamd. De toekenning van het leefloon kan gevolgd worden door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de steunaanvrager en het OCMW. De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en soicale participatie te bewerkstelligen.

TOP

WIE HEEFT RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE ?

Om te kunnen genieten van het recht op maatschappelijke integratie moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Je moet je werkelijke verblijfplaats in België hebben, dat wil zeggen gewoonlijk en bestendig op Belgisch grondgebied verblijven.
 2. Je moet de Belgische nationaliteit hebben, ofwel vallen ondder één van volgende categorieën: vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, erkende vluchtelingen en staatlozen.
 3. Je moet meerderjarig zijn. Ook minderjarigen die ontvoogd zijn door het huwelijk, of die één of meer kinderen ten laste hebben of die zwanger zijn, kunnen een aanvraag indienen.
 4. Je mag niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch kan je er aanspraak op maken, noch ben je in staat deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op eeen andere manier te verwerven. Via het sociaal onderzoek gaat het OCMW na over hoeveel bestaansmiddelen de aanvrager beschikt. Het OCMW houdt ook rekening met de bestaansmiddelen van de echtgeno(o)t(e) van de aanvrager en de bestaansmiddelen van de persoon waarmee de aanvrager een feitelijk gezin vormt. Het OCMW kan ook rekening houden met de bestaansmiddelen van de ouders of de meerderjarige kinderen waarmee hij samenwoont. In principe komen alle bestaansmiddelen in aanmerking van welke aard of oorsprong ook, zoals het beroepsinkomen, sociale uitkeringen, inkomen uit roerende en onroerende goederen, voordelen in natura, etc. Een aantal inkomsten die zijn opgesomd in de reglementering worden niet in aanmerking genomen, zoals gezinsbijslagenwaarvoor de aanvrager de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit en voor zover hij de kinderen opvoedt en volledig of gedeeltelijk ten zijnen laste heeft, giften, hulp verleend door het OCMW, onderhoudsgeld ontvangen ten gunste van de ongehuwde kinderen ten laste van de betrokkene voor zover hij hen opvoedt, enz.
 5. Vervolgens moet je bereid zijn te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
 6. Tenslotte moet je je rechten laten gelden op uitkeringen die je kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving. Het recht op maatschapplijke integratie moet worden beschouwd als het allerlaatste sociale vangnet. Als je werkelijk al het mogelijke hebt gedaan om op een andere wijze aan een inkomen te geraken, bijvoorbeeld via een werkloosheidsuitkering of tegemoetkomingen aan personen met een handicap of anderen, dan pas heb je recht op maatschappelijke integratie.

TOP

WELKE RECHTEN OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE GELDEN VOOR AANVRAGERS JONGER DAN 25 JAAR ?

Wanneer je jonger bent dan 25 jaar en voldoet aan de voorwaarden heb je recht op maatschappelijke integratie, bij voorrang door tewerkstelling aangepast aan je persoonlijke situatie en capaciteiten binnen de drie maanden na je aanvraag. De tewerkstelling bestaat uit hetzij een arbe'idsovereenkomst, hetzij een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat binnen en bepaalde periode leidt tot een arbeidsovereenkomst. Zo kan het OCMW zelf gerechtigden op maatschappelijke integratie tewerkstellen door zelf als werkgever op te treden of door een werkgever te zoeken of bij bepaalde vormen van tewerkstelling financieel bij te springen om de loonkosten voor werkgevers te verlichten.

In drie bijzondere situaties heeft de jongere recht op een leefloon:

 • vanaf het ogenblik van zijn aanvraag tot op het ogenblik dat hij effectief in dienst treedt;
 • wanneer hij geniet van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie;
 • wanneer hij om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan worden tewerkgesteld.

De toekenning en het behoud van het leefloon kunnen gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, op vraag van de betrokkene of van het OCMW. Naar gelang de behoeften van de betrokkene zal dit project betrekking hebben ofwel op de inschakeling in het beroepsleven, ofwel op de integratie in de maatschappij. Indien het OCMW op grond van billijkheidsredenen aanvaardt dat de jongere met het oog op een verhoging van zijn inschakelingskansen in het beroepsleven, een studie met voltijds leerplan wil aanvatten, hervatten of voortzetten, wordt er verplicht een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie met betrekking tot de studies vastgelegd.

TOP

WELKE RECHTEN OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE GELDEN VOOR AANVRAGERS VANAF 25 JAAR ?

Wanneer je 25 jaar of ouder bent en voldoet aan de voorwaarden heb je recht op maatschappelijke integratie door ofwel de teokenning van een leefloon, ofwel doordat het OCMW aan jou een tewerkstelling aanbiedt. Zo kan het OCMW zelf gerechtigden op maatschappelijke integratie tewerkstellen door zelf als werkgever op te treden of door een werkgever te zoeken of bij bepaalde vormen van tewerkstelling financieel bij te springen om de loonkosten voor werkgevers te verlichten.

De toekenning en het behoud van het leefloon kunnen gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, op vraag van de betrokkene of van het OCMW. Naar gelang de behoeften van de betrokkene zal dit project betrekking hebben ofwel op de inschakeling in het beroepsleven, ofwel op de integratie in de maatschappij.

TOP

HOEVEEL BERDAAGT HET LEEFLOON ?

Het leefloon is een minimuminkomen voor mensen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak op kunnen maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven. Het bedrag ervan is afhankelijk van de gezinssituatie. Er zijn drie categorieën:

 1. samenwonende persoon
 2. alleenstaande persoon
 3. persoon met gezinslast

Bedragen van het leefloon (geldig vanaf 1 september 2011):

  Bedrag per maand

Categorie 1
Samenwonende persoon

€ 513,46
Categorie 2
Alleenstaande persoon
€ 770,18
Categorie 3
Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste
€ 1.026,91

 

Soms beschik je wel over een bepaald inkomen, maar blijft dat onder het leefloon. Op dat moment past het OCMW het verschil bij, zodat je in het totaal ook het leefloon bereikt.

TOP

Bron: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

 

Terug naar financiële hulpverlening 
   
Homepage Contact Sitemap