Agenda van de Raad  
Mevrouw
Mijnheer
De voorzitter van de OCMW-raad heeft de eer u, overeenkomstig de artikelen 19 en 74 van het decreet lokaal bestuur, uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering van de OCMW-raad die zal gehouden worden op maandag 28 januari 2019 aansluitend op de vergadering van de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis
Agenda

Openbare vergadering
 1. Algemeen bestuur - Goedkeuring huishoudelijk reglement OCMW-raad
 2. Decreet lokaal bestuur - Vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en dagelijks personeelsbeheer, uitzonderingen op het verplicht visum door de financieel directeur, bevoegdheid van het vast bureau tot wijziging van opdrachten
 3. Intrekking beslissing aanvraag erkenning dienst logistieke hulp
 4. Vervoer voor minder mobiele personen - wijziging samenwerkingsovereenkomst Minder Mobielecentrale MIMOSA (OCMW Wommelgem - OCMW Borsbeek - OCMW Boechout - OCMW Wijnegem
 5. Goedkeuring projectoproep “Aanvraag persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede”
 6. Kennisgeving gunning bevoegdheidsoverdracht gemeente: aanbestedingsprocedure externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 7. Aanduiding vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) van het OCMW in externe organisaties en verenigingen - Kina pv - Algemene Vergadering
 8. Aanduiding vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) van het OCMW in externe organisaties en verenigingen - Kina pv - Raad van Bestuur
 9. Aanduiding vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) van het OCMW in externe organisaties en verenigingen - SVK Het SaS - Algemene Vergadering
 10. Aanduiding vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) van het OCMW in externe organisaties en verenigingen - SVK Het SaS - Raad van Bestuur
 11. Verslag
 12. Rondvraag


Verslagen van de openbare raadszittingen 
   
Homepage Contact Sitemap