Geschiedenis van het OCMW  


Over de geschiedenis en de opdracht van het OCMW.

De voorloper van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) was de Commissie van Openbare Onderstand (COO), opgericht in elke gemeente bij wet van 10 maart 1925. Hun taak was de ellende te verzachten en te voorkomen, en de dienst ziekenverpleging te organiseren. Iedereen die ‘behoeftig’ was, kon een beroep doen op de COO.

Op 8 juli 1976 werd een nieuwe wet van kracht die de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn in de plaats stelde van de Commissies van Openbare Onderstand. Meerdere redenen vormden de aanleiding tot het afschaffen van de gemeentelijke COO’s en het oprichten van een nieuwe meer aangepaste instelling: onder meer evoluties in de maatschappelijke gedragspatronen, de evolutie van armenzorg naar welzijnszorg en de ongunstige bijklank van de notie onderstand.

Door de oprichting van de OCMW’s op 1 april 1977 kwam er een einde aan het openbaar onderstandswezen in ons land. De hulp die men nu van een OCMW kan krijgen is een RECHT, een recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedere burger en niet alleen voor noodlijdenden of behoeftigen. Elke inwoner van een gemeente kan zich beroepen op dit recht. Als hij niet akkoord zou gaan met de beslissing van de plaatselijke OCMW-raad, kan hij in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement.

De centrale taak van het OCMW is ervoor te zorgen dat iedere burger een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Die zeer ruime opdracht, die elk OCMW kan invullen aan de hand van de plaatselijke noden en behoeften, heeft zich vertaald in een omvangrijk takenpakket. Het OCMW houdt zich allang niet enkel meer bezig met louter materiële en financiële ondersteuning, maar ook met sociale, juridische en psychologische begeleiding van de cliënt. Door allerlei projecten, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, wordt ernaar gestreefd om ook structureel oplossingen te bieden. Daarenboven beoogt de professionele dienstverlening niet alleen het oplossen van problemen, ook preventie krijgt meer en meer aandacht. 
   
Homepage Contact Sitemap